วันที่ 27 มกราคม 2567 นายเอกบรรจง บุญผ่อง นายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” เข้ารับรางวัลยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2566 เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 102 ปี และงานชุมนุมยุวกาชาด ประจำปี 2567 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ผอ.เอกบรรจง บุญผ่อง เข้ารับโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน World-Class standard School (OBECQA) จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 21 ก.ค.66 ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2567 นางวรนิษฐา ชินทวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้รับโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566 จากกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทาง การบริหารสู่คุณภาพ เรียนดี มีความสุข และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 (ครั้งที่ 53)  จัดโดยสมาคมผู้บริหาร  โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีวันข้าราชการพลเรือน และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน ของทุกปี พร้อมอ่านสารนายกรัฐมนตรี มอบครุฑทองคำและมอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 256 จำนวน 4 ราย และมอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 จำนวน 19 ราย 

      ซึ่งนายเอกบรรจง บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” ได้รับเกียรติบัตรและครุฑทองคำจากการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น  และนายวินัย คงงาม ลูกจ้างประจำ ได้รับเกียรติบัตรจากการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประะจำ   ดีเด่น ประจำปี 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่งขัน RoboCup Junior 2024 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 23 กรกฏาคม 2567 ณ เมืองไอนด์โฮเฟน ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยนายเอกบรรจง บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” เป็นผู้ควบคุมและดูแลตลอดการเดินทาง พร้อมทั้งมอบหมายให้นายณัฐชนน ขาวสอาด นายศิวัสว์ โตนอก เป็นผู้ฝึกซ้อมและนำนักเรียนเดินทางไปในฐานะตัวแทนประเทศไทย ประกอบด้วยนายเสฏฐวุฒิ อยู่สิน นายจิรโชติ พนมเวช  และนางสาวชยามร แปน้อย เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำเสนอความท้าทายบนเวที โดยใช้เทคนิคการออกแบบหุ่นยนต์แสดงความสามารถแบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์


ประจำเดือนพฤศจิกายน   2566

ประจำเดือนธันวาคม  2566

ชำระเงินบำรุงการศึกษา

การรายงานตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2567

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้ มหาลัยดีๆ ที่ต้องการศึกษาต่อด้วยนะครับ🎉

ม.6 ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย.mp4

ITA Online 

Moving Forward

พัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลง

MOSC

ระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา

เดือน มีนาคม  2567

วันที่ 20 มกราคม 2567 นายเอกบรรจง บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”  ได้มอบหมายให้นางรุศดา บุญกระพือ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แผนการเรียนศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเกียรติคุณ และห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ 


 วันที่ 19 มกราคม 2567 นายเอกบรรจง บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ตามโครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน” โดยมีนายพฤทธิ์ สันวงค์ ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงจังหวัดชลบุรี และนางกมนพรรธน์ ทิพยไกรศรโชติ อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนชลกันยานุกูล  ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้  ณ หอประชุมกาญจนานนท์ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”


วันที่ 19 - 20 มกราคม 2567 นายเอกบรรจง บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"มอบหมายให้งานห้องเรียนพิเศษ Gifted Program นำนักเรียนจำนวน 198 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted) ณ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมทัศนศึกษาศึกษาแหล่งรู้ต่าง ๆ ในจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมเกมกลุ่มสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่่พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการใช้ชีวิตร่วมกัน กล้าแสดงออกมีความรับผิดชอบต่อสังคม ได้เรียนรู้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีครูที่ปรึกษานักเรียนห้องเรียนพิเศษควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรม


  วันที่ 19 มกราคม 2567 นายเอกบรรจง บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ตามโครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน” โดยมีนายพฤทธิ์ สันวงค์ ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงจังหวัดชลบุรี และนางกมนพรรธน์ ทิพยไกรศรโชติ อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนชลกันยานุกูล  ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้  ณ หอประชุมกาญจนานนท์ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”

เดือน กุมภาพันธ์  2567

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2567 นางวรนิษฐา ชินทวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้รับโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566 จากกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทาง การบริหารสู่คุณภาพ เรียนดี มีความสุข และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 (ครั้งที่ 53)  จัดโดยสมาคมผู้บริหาร  โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 19 - 20 มกราคม 2567 นายเอกบรรจง บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"มอบหมายให้งานห้องเรียนพิเศษ Gifted Program นำนักเรียนจำนวน 198 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted) ณ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมทัศนศึกษาศึกษาแหล่งรู้ต่าง ๆ ในจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมเกมกลุ่มสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่่พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการใช้ชีวิตร่วมกัน กล้าแสดงออกมีความรับผิดชอบต่อสังคม ได้เรียนรู้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีครูที่ปรึกษานักเรียนห้องเรียนพิเศษควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรม


  วันที่ 19 มกราคม 2567 นายเอกบรรจง บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ตามโครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน” โดยมีนายพฤทธิ์ สันวงค์ ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงจังหวัดชลบุรี และนางกมนพรรธน์ ทิพยไกรศรโชติ อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนชลกันยานุกูล  ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้  ณ หอประชุมกาญจนานนท์ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”

เดือน มกราคม 2567

วันที่ 20 มกราคม 2567 นายเอกบรรจง บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”  ได้มอบหมายให้นางรุศดา บุญกระพือ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แผนการเรียนศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเกียรติคุณ และห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ 


 วันที่ 19 มกราคม 2567 นายเอกบรรจง บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ตามโครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน” โดยมีนายพฤทธิ์ สันวงค์ ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงจังหวัดชลบุรี และนางกมนพรรธน์ ทิพยไกรศรโชติ อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนชลกันยานุกูล  ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้  ณ หอประชุมกาญจนานนท์ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”


วันที่ 19 - 20 มกราคม 2567 นายเอกบรรจง บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"มอบหมายให้งานห้องเรียนพิเศษ Gifted Program นำนักเรียนจำนวน 198 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted) ณ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมทัศนศึกษาศึกษาแหล่งรู้ต่าง ๆ ในจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมเกมกลุ่มสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่่พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการใช้ชีวิตร่วมกัน กล้าแสดงออกมีความรับผิดชอบต่อสังคม ได้เรียนรู้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีครูที่ปรึกษานักเรียนห้องเรียนพิเศษควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรม


  วันที่ 19 มกราคม 2567 นายเอกบรรจง บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ตามโครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน” โดยมีนายพฤทธิ์ สันวงค์ ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงจังหวัดชลบุรี และนางกมนพรรธน์ ทิพยไกรศรโชติ อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนชลกันยานุกูล  ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้  ณ หอประชุมกาญจนานนท์ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”

วันที่ 18 มกราคม 2567 นายเอกบรรจง บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”    พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน รับการนิเทศติดตามและจัดเก็บข้อมูล โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ  ระดับมัธยมศึกษา โดยมีนายอมร สุดแสวง นายศุภดล อุ่นวงษ์ นายณรงศักดิ์ สาลี นางสาวศมณณ์ญา บุญประสพ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  และมีนายนพดล แกมเพชร ครูโรงเรียนนครนายกวิทยาคม นายฉัตรชัย สัมฤทธิ์ศุภผล ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นคณะกรรมการการนิเทศ ติดตามและจัดเก็บข้อมูล ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์                       โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”


วันที่ 18 มกราคม 2567 นายเอกบรรจง บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนแผนการเรียนศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการศิลปะ “Arttitude Vol.1” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายบำเพ็ญ โรจน์พัฒนากุล ประธานกรรมการ สถานศึกษาโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” ร่วมรับชมกิจกรรม  ภายในงานมีกิจกรรมแสดงผลงาน ทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ของนักเรียน ณ อาคารเรียนศิลปะ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”

วันที่ 18 มกราคม 2567 นายเอกบรรจง บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนแกนนำคลินิกเสมารักษ์ รับการประเมินจากคณะกรรมการ การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 2  ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมกาญจนานนท์ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง


 วันที่ 17 มกราคม 2567 นายเอกบรรจง บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุน เนื่องในงานกฐินสามัคคี 100 ปี เมืองบ้านบึง วัดบึงบวรสถิตย์ ณ ศูนย์ประชุมวิลล่าฟอเรตส์ โดยมีคุณธีระธัช รัตนกมลพร ผู้บริหารโครงงาน Villa Forest เป็นประธานในการจัดงานพิธีมอบทุนสนับสนุนนี้


วันที่ 17 มกราคม 2567 นายเอกบรรจง บุญผ่อง นากยกหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” พร้อมด้วยท่านรองนายกหมู่ยุวกาชาด คณะครู และสมาชิกยุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรมพิธีปฎิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (102 ปี ยุวกาชาดไทย) ณ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง


    วันที่ 16 มกราคม 2567 นายเอกบรรจง บุญผ่อง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” ประธานสหวิทยาเขตชลบุรี 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูร่วมงาน “วันครู 2567”  โดยมี ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีและอ่านสาส์นวันครู ประจำปี  2567  ณ หอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี


วันที่ 15 มกราคม 2567 นายเอกบรรจง บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" พร้อมด้วยผู้บีหาร คณะครูและนักเรียน ได้จัดงาน มหกรรมวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม เลิศล้ำอาหาร เปิดบ้านต้อนรับ EEC โดยได้รับเกียรติจาก นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การมอบรางวัล "เพชรบ้านบึง" ให้กับคณะครู และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน


   วันที่ 12-13 มกราคม พ.ศ. 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ได้นำนักเรียน EP จำนวน 196 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำภาษาอังกฤษ ณ จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานที่ อาทิเช่น เข้าชมอาคารนิทรรศพรรณพฤกษา PTT LNG       จ. ระยอง, ตลาดชุมชนโบราณจันทบุรี, โอเอซิส ซีเวิร์ล


วันที่ 13 มกราคม 2567 นายเอกบรรจง บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" มอบหมายให้ นางวรนิษฐา ชินทวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชน และนักเรียน ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ       ที่ว่าการอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี


วันที่ 10-13 มกราคม พ.ศ.2567 นายเอกบรรจง บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง“อุตสาหกรรมนุเคราะห์“ มอบหมายให้นางสาววรรณกานต์ จักรวาฬนรสิงห์ กลุ่มงานกิจการนักเรียน พร้อมด้วย นางสาวสุพิชฌาย์ สันต์เกษม รองประธานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านบึง“อุตสาหกรรมนุเคราะห์“ 

เข้าร่วมการอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวทางตามหลักประชาธิปไตย เคารพกฏ กติกา และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อเป็นการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ่ กรุงเทพมหานคร

วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2567  นายเอกบรรจง  บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ได้จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาาน และมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่   2567 แด่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีนายบำเพ็ญ โรจน์พัฒนากุล ประธานกรรมการ  ณ  ห้องประชุมเกียรติคุณ


วันที่ 8 มกราคม 2567   โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" นำโดยผู้อำนวยการเอกบรรจง บุญผ่อง คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียน  จัดพิธีการต้อนรับ  นางศิริวรรณ ผลเจริญสมบูรณ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ณ ห้องเกียรติคุณ  พร้อมรับมอบดอกไม้ และ ของที่ระลึกจาก ผอ.เอกบรรจง บุญผ่อง คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันนี้ ท่านผู้อำนวยการ นายเอกบรรจง บุญผ่อง กล่าวยินดีต้อนรับพร้อมทั้ง อวยพรให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน  และร่วมกันพัฒนาการศึกษา สมดั่งเจตนารมณ์ ต่อไป


วันที่ 6-7 มกราคม 2567 นายเอกบรรจง บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนรุ่นที่ 3 เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ข้อปฏิบัติตน ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และพัฒนาคุณภาพของ ผู้เรียนได้ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย ของโรงเรียน และสังคม ได้อย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ  

  โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”

วันที่ 6-7 มกราคม 2567 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ไปพร้อมการการพัฒนาแผนการเรียนทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมกรรม C.S.E ด้วยหลักสูตรระบบพัฒนาเครือข่ายไมโครติ้ก หลักสูตร MTCNA ระดับพื้นฐานของนักเรียนมัธยมศึกษา ให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติกับอุปกรณ์ไมโครติ้ก Router Os7 แบบมืออาชีพ พร้อมสอบใบ Certification เพื่อสามารถนำไปยื่นรอบ portfolio ของสาขาที่เรียนได้ทันที 

📸 ภาพกิจกรรม

วันที่ 8-12 มกราคม 2567   โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" โดยท่านผู้อำนวยการเอกบรรจง บุญผ่อง คณะผู้บริหาร และครู ได้จัดกิจกรรมส่งสริมการเรียนรู้ ติวรายวิชาพื้นฐานให้กับนักเรียนในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2566


วันที่ 6 มกราคม 2567 นายเอกบรรจง  บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเสริมความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ห้องเรียนแผนการเรียนเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมและครูกลุ่มงานเทคโนโลยีควบคุมดูแล

📸 ภาพกิจกรรม

วันที่ 6 มกราคม 2567 แผนการเรียนภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล  โดยจัดค่ายภาษาจีนอบรมและทดสอบ วัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK3 ประจำปีการศึกษา 2566  

โดยวิทยากรจากสถาบันปัญญาภิวัฒน์  อาจารย์ ดร.สรสิช ผดุงรัชดากิจ

วันที่ 6 -7 มกราคม 2567 นายเอกบรรจง บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"มอบหมายให้ห้องเรียนพิเศษ Gifted จัดกิจกรรมเสริมความรู้ห้องเรียนพิเศษ วิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้องติวห้องเรียนพิเศษ (4-301) โรงเรียนบ้านบึง“อุตสาหกรรมนุเคราะห์”ซึ่งเป็นกิจกรรมที่่พัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านภาษาอังกฤษ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่สูงขึ้น และมีความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยมี นายนันทวัฒน์  รุจิรัตน์พิชาธร ผู้เชี่ยวชาญความรู้

ทางด้านภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 ห้องเรียนพิเศษ Gifted เข้าร่วมกิจกรรมและครูที่ปรึกษาห้องเรียนพิเศษควบคุมดูแล

นายเอกบรรจง บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง”อุตสาหกรรมนุเคราะห์”  พร้อมคณะผู้บริหาร  ร่วมสวัสดีปีใหม่   2567  และขอพรปีใหม่  นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และหัวหน้ากลุ่มงานอื่น ๆ ณ โรงเรียนชลราษฏรอำรุงและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 


วันที่ 14-16 ธันวาคม 2566

    Innovation Infinity Camp 3

ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรมค่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้การส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โดยจัดขึ้น แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมฐานความรู้ 8 ฐาน

    - Microcontroller & Iot Network

    - Ai & Gamming

    - Photoshop & Laser Cut

    - 3D Printer & Presentation

โดย ท่านผู้อำนวยการเอกบรรจง  บุญผ่อง ฝ่ายบริหาร 4 ฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระ, หัวหน้างาน, และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ภายใต้การยกระดับการศึกษาโรงเรียนมาตราฐานสากล ("World Class Standar D School ) และการส่งเสริมพัฒนาด้าน EEC

โดยในปีนี้ งานเทคโนโลยีได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมและสนใจจากทุกแผนการเรียนรู้ เปิดประสบการณ์ ภายใต้ Concept Innovation House จากการพัฒนา 8 กิจกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างและส่งเสริมพลังงานสะอาดและปลอดภัยจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

   อีกทั้งยังส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และอยูร่วมกันด้วย กิจกรรม Innovation infinity night เพื่อให้ผู้เรียนรู้มีความสนุก ผ่อนคลายกับกิจกรรมหลักและร่วมทำกิจกรรม จากบู้ทที่จัดขึ้นให้ความรู้มในรูปแบบฐานนำเสนอ คลังเทคโนโลยี

  บูรณาการความคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกันและมอบรางวัลให้แต่ละกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ตอบโจทย์แผนพัฒนาความรู้จากเทคโนโลยีสู่ผู้เรียนได้ครอบคลุมอย่างเป็นรูปธรรม

           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ท่าน ผอ.เอกบรรจง บุญผ่อง ผู้บริหาร และคณะครู ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ จาก       ครูชำนาญการ เป็น ครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 7 ท่าน  และ คุณครูที่ดำรงตำแหน่ง ครู เป็นครูมีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 33 ท่าน

http://www.spm18.go.th/2017/
http://www.moe.go.th/moe/th/home/
http://www.obec.go.th/
http://training.obec.go.th/#/Login
http://www.oic.go.th/infocenter6/650/
http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/egp/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zifQ3djQydnQ18_cOMzQwczQN8nf0DPQwMnA31wwkpiAJKG-AAjgZA_VGElBTkRhikOyoqAgABi76p/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?locale=th
กิจกรรมงาน26 มิ.ย.วันต่อต้านยาเสพติดโลก61
โครงการสถานศึกษาสีขาว
http://www.dlit.ac.th/pages/classroom.php
http://www.thaiteachers.tv/
http://www.ksp.or.th/ksp2013/home/index.php
http://www.kkict.org/
http://www.kroobannok.com/
http://www.kruwandee.com/
https://classroom.google.com/h
ห้องเรียนออนไลน์