ประกาศ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนชาคณิตศาสตร์และวิชาเกษตร 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีการจ่ายเงินในโครงการให้ความช่วยเหลือ ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน 

เรื่อง ระเบียบการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

เรื่อง ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ
ประจำปีการศึกษา 2564 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ข้อมูลการสมัครจากระบบรับสมัครออนไลน์

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 (ประเภทนักเรียน ม.3 จากโรงเรียนเดิม)

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และเกณฑ์การประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับ ม.1,ม.4 ปี 2564

เรื่อง ระเบียบการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

เรื่อง ประกาศรับนักเรียน-ปกติพิเศษ เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564

เรื่อง ประกาศรับนักเรียนเดิมเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

เรื่อง ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เรื่อง รายชื่อผูู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และเกณฑ์การประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปี 2563

ประกาศโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และเกณฑ์การประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปี 2563

ประกาศโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" เรื่อง การสอบคัดเลือกแผนการเรียนของนักเรียนชั้น ม.4 (ประเภท ม.3 จากโรงเรียนเดิม) ปี 2563

ประกาศโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)