ทำเนียบผู้บริหาร

นายเอกบรรจง  บุญผ่อง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"

นางวรนิษฐา ชินทวัน 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางนันท์ดาวินทร์ หาญมนตรี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานบริหารบุคคลและงบประมาณ  

นางรุศดา บุญกระพือ 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานวิชาการ

นางศิริวรรณ ผลเจริญสมบูรณ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียน