กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

https://sites.google.com/banbung.ac.th/man
https://sites.google.com/banbung.ac.th/cat
https://sites.google.com/banbung.ac.th/ncn/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://sites.google.com/banbung.ac.th/yanakorn/
https://sites.google.com/a/banbung.ac.th/nantawat/
https://sites.google.com/banbung.ac.th/teacheraon
https://sites.google.com/banbung.ac.th/nana1
computer kru ben
https://www.google.com/url?q=https://sites.google.com/banbung.ac.th/kruque&sa=D&ust=1541403957726000&usg=AFQjCNGEzf6SGUFhPnMqJle6_aJP1ULDGA
https://sites.google.com/banbung.ac.th/tidarat