กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

https://sites.google.com/banbung.ac.th/tidarat
นายพงศกร  แสงเพิ่มครู
นางสาวปรียากร คุปตเกษตรครู
นางสาวมิรันตี เข้งนุเคราะห์ ครู