กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

https://sites.google.com/banbung.ac.th/sjumjan/
https://sites.google.com/banbung.ac.th/montein/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://sites.google.com/banbung.ac.th/teachertoei/
https://sites.google.com/banbung.ac.th/kanok/

   นางสาวพิมพา มงคลชัยฤกษ์

ครู 

 

นางสาววรรณกานต์ จักรวาฬนรสิงห์ 

ครู

      นายปุญญพัฒน์      ฐิตินันทโกศล 

ครู