Home‎ > ‎

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


 
นายเชิงชาย วรรณบุปผา 
ครู ชำนาญการ 
 นายสิทธิศักดิ์ ขุนนาแก้ว 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
 
นายสุทธิรัตน์ ประชุม 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
 
นายอรุณศักดิ์ อาลิแอ 
ครู 
 
นายวิชา จำนงค์ผล 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
 
นางสาวปาริฉัตร นารถเสวี 
ครูผู้ช่วย 
 นายนพดล อุริตวี 
ครู 
นางสาวศิรินทรา อิธิยาภรณ์ 
ครู 
 นางสาววนัสนันท์ จันทร์เนียม 
ครู
 
นางสาววารุณี วิเศษสุด 
ครู
 https://sites.google.com/banbung.ac.th/sjumjan/
นายสราวุธ จุมจันทร์ 
ครู 
https://sites.google.com/banbung.ac.th/montein/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
ว่าที่ร้อยโทมณเฑียร คำบุบผา 
ครู 
https://sites.google.com/banbung.ac.th/yaowapa/
นางสาวเยาวภา บุญฤทธิ์ 
ครู 
https://sites.google.com/banbung.ac.th/kanok/
นางสาวกนกวรรณ จันทร์เสน 
ครู 
 
นางสาวณัชธ์พรรุ้ง ศิริทองมงคล 
ครู 
https://sites.google.com/banbung.ac.th/waj
นายวัชระ เลิศธุวานนท์ 
ครู 
https://sites.google.com/banbung.ac.th/teachertoei/
นางสาวธนิดา ดอนไพรนุช 
ครู  
https://sites.google.com/banbung.ac.th/kru-y/
นางสาวเยาวมาลย์ ภัทรเมธินทร์ 
ครูผู้ช่วย  
https://sites.google.com/banbung.ac.th/balllovelove/
 นายศิริชัย ละดาดาษ 
ครู 
 
นายปุญญพัฒน์ ฐิตินันทโกศล 
ครูผู้ช่วย 
 นางสาวพิมพา มงคลชัยฤกษ์ 
ครู (พนักงานงานราชการ) 
 













นางสาวณิชา นาวารัตน์  
ครูผู้ช่วย 
  


Comments