กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

https://sites.google.com/banbung.ac.th/siriwan

 
 
นายวิชญ์พล นิธิประภาวัฒน์ 
ครู ชำนาญการ 
 นายสุพจน์ วรสุข 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
 นางอุมาพร ภิรมย์ภักดิ์ 
ครู ชำนาญการ 
https://sites.google.com/banbung.ac.th/science-m1/
นายอนุสรณ์ กองอรรถ 
ครู ชำนาญการ  
 
นางสาวรติ ตันติราพันธ์ 
ครู 
https://sites.google.com/banbung.ac.th/anp
นางภัทราพร เวชประสิทธิ์ 
ครู ชำนาญการ 
นางสาวจุฑารัตน์ พรมปัญโญ 
ครู ชำนาญการ  
 https://sites.google.com/banbung.ac.th/the-property-of-namuh-non/
นางสาวรัตนาภรณ์ ขันทองคำ 
ครู 
https://sites.google.com/banbung.ac.th/tata
นางนวนศรี ทองบัณฑิต 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
 https://sites.google.com/banbung.ac.th/rut/
นางรุศดา บุญกระพือ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
 

https://sites.google.com/a/banbung.ac.th/physicsbanbung/home
นายสราวุฒิ พลหาญ 
ครู ชำนาญการ 
https://sites.google.com/a/banbung.ac.th/kujutaluk/
นางสาวจุฑาลักษณ์ สังข์เกษม 
ครู  
https://sites.google.com/banbung.ac.th/chunyalak/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
 
นายอนิรุทธ์ ภู่ทิม 
ครู 
นายชัยณรงค์ เงินมูล 
ครู 
https://sites.google.com/a/banbung.ac.th/banbunguttasahakamnukhro-school/withyasastr-1/1020080316-20160601-125509.jpg?attredirects=0
 นางสาวจินตรา สะเดา 
ครู
นางสาวดวงหทัย อุทัยรัตน์ 
ครู 
https://sites.google.com/banbung.ac.th/pan
นายจรัส จึงจรัสทรัพย์ 
ครู  
 
นางสาวภัทรวดี ธัญญผล 
ครู
 นางสาวอนุธิดา พิมกิ 
ครู
https://sites.google.com/banbung.ac.th/taew-nanti/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
นางสาวนันทิญา แก้วพวง 
ครู 
 นายเอกชัย นาสืบ 
ครู
https://sites.google.com/banbung.ac.th/yayah/
 นางสาวบุษราคัม ชูศรีโสม 
ครู 
 https://sites.google.com/banbung.ac.th/golffy
นายณัฐพงษ์ โสมุล 
ครู
 https://sites.google.com/banbung.ac.th/oranuch/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
นางสาวอรนุช ทองเปลว 
ครู
 https://sites.google.com/banbung.ac.th/noppy
นายนพรัตน์ แย้มโกสุม 
ครู


นางสาวณัฐกานต์ นวลงาม 
ครู

 


Comments