Recent site activity

Jun 30, 2020, 8:06 AM นายทิวากร หวันลา edited Home
Jun 30, 2020, 7:56 AM นายทิวากร หวันลา attached ป้ายจ่ายเงิน QR-Code 2356.png to Home
Jun 29, 2020, 8:29 PM นายทิวากร หวันลา edited Home
Jun 29, 2020, 8:27 PM นายทิวากร หวันลา edited Home
Jun 29, 2020, 8:19 PM นายทิวากร หวันลา edited Home
Jun 29, 2020, 8:16 PM นายทิวากร หวันลา edited Home
Jun 29, 2020, 8:14 PM นายทิวากร หวันลา created เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
Jun 29, 2020, 8:10 PM นายทิวากร หวันลา created เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง
Jun 29, 2020, 8:07 PM นายทิวากร หวันลา created เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Jun 29, 2020, 8:04 PM นายทิวากร หวันลา created เรื่อง รายชื่อผูู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง
Jun 29, 2020, 8:02 PM นายทิวากร หวันลา created เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง
Jun 29, 2020, 8:00 PM นายทิวากร หวันลา created ประกาศโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และเกณฑ์การประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปี 2563
Jun 29, 2020, 7:58 PM นายทิวากร หวันลา created ประกาศโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และเกณฑ์การประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปี 2563
Jun 29, 2020, 7:57 PM นายทิวากร หวันลา created ประกาศโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" เรื่อง การสอบคัดเลือกแผนการเรียนของนักเรียนชั้น ม.4 (ประเภท ม.3 จากโรงเรียนเดิม) ปี 2563
Jun 29, 2020, 7:55 PM นายทิวากร หวันลา created ประกาศโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/2563
Jun 29, 2020, 7:49 PM นายทิวากร หวันลา edited Home
Jun 29, 2020, 7:49 PM นายทิวากร หวันลา created ประกาศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
Jun 29, 2020, 7:47 PM นายทิวากร หวันลา created ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563 (ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม)
Jun 29, 2020, 7:46 PM นายทิวากร หวันลา created ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
Jun 29, 2020, 7:43 PM นายทิวากร หวันลา created ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ-2563
Jun 29, 2020, 7:40 PM นายทิวากร หวันลา created ประกาศกำหนดการเปิด - ปิดภาคเรียน
Jun 29, 2020, 7:39 PM นายทิวากร หวันลา created ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเกณฑ์การประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1และ ม.4 ปี 2563
Jun 29, 2020, 7:36 PM นายทิวากร หวันลา edited ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง
Jun 29, 2020, 7:34 PM นายทิวากร หวันลา created ประกาศเรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563
Jun 29, 2020, 7:31 PM นายทิวากร หวันลา created ประกาศเรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563

older | newer