เผยแพร่ผลงาน

  • ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์แบบร่วมมือกับเทคนิค KWDL เรื่อง ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 ชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย นายศุภดล  อุนวงษ์

Comments