ประกาศแผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียน บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"

-----------------------------------------------------------------------------------

 

สแกน หรือ คลิกที่ QR Code ด้านล่างเพื่อโหลดเอกสาร

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (SEP) ม.1/1
2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์

ม.1/2

ม.1/3

3. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์

ม.1/4

4. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน ม.1/5
5. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น ม.1/6
6. แผนการเรียนภาษาไทย-สังคม ม.1/7
7. แผนการเรียนศิลปะ ม.1/8
8. แผนการเรียนดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1/9
9. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.1/10
10. แผนการเรียนการงานอาชีพ ม.1/11
11. แผนการเรียนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ม.1/12
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (SEP) ม.4/1
2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์

ม.4/2

ม.4/3

3. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์

ม.4/4

ม.4/5

4. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน ม.4/6
5. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น ม.4/7
6. แผนการเรียนภาษาไทย-สังคม ม.4/8
7. แผนการเรียนศิลปะ ม.4/9
8. แผนการเรียนทวิศึกษา ม.4/10