Home‎ > ‎

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


 
 นางสาวเสาวนีย์ สุขทนารักษ์ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 

นางกุลวดี หรือเมืองเดิม 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
 

 
นางดาราวรรณ บุญจันทร์ดา 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
 นางกาญจนา ชื่นชม 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
 https://sites.google.com/banbung.ac.th/siripen/
นางสาวศิริเพ็ญ อรัญคีรี 
ครู ชำนาญการ
นางสาวสายพิณ ทองเย็น 
ครู ชำนาญการพิเศษ  
 https://sites.google.com/banbung.ac.th/chonticha/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
นางสาวชลทิชา ลิ้มสกุลสิริรัตน์ 
ครู ชำนาญการ 
 
นางอังคณา พลเมืองศรี 
ครู ชำนาญการ 
นางสาวอัจฉรา ถวิลหล่อ 
ครู ชำนาญการ  
 https://sites.google.com/banbung.ac.th/kanokwan/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E
นางสาวกนกวรรณ สุขพิทักษ์ 
ครูผู้ช่วย 
https://sites.google.com/banbung.ac.th/thailandofsmile/
https://sites.google.com/banbung.ac.th/kruchin/
นายชินวุฒิ รัชตะนาวิน 
ครูผู้ช่วย  
https://sites.google.com/banbung.ac.th/anuwat-r/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=0

นายอนุวัฒน์ รัตนทิพย์ 
ครูผู้ช่วย  


นางสาวกนกพรรณ โล่ห์รักษา
ครูผู้ช่วย 


Comments